Numer naboru: 11_16_009.

Tytuł naboru: Výzva v rámci fondu mikroprojektů Praděd / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Praděd.

Tytuł projektu: Konsekwencje pandemii koronawirusa COVID 19 dla funkcjonowania instytucji kultury i organizacji społecznokulturalnych
na pograniczu polsko-czeskim / Důsledky pandemie koronaviru COVID 19 pro fungování kulturních institucí a sociokulturních organizací v polskočeském příhraniční

Projekt skupiał się na kilku problemach szczegółowych:
1. Na jakie problemy napotkały instytucje kultury i organizacje społeczno-kulturalne w okresie pandemii?
2. W jakim zakresie zmieniły się formy działalności, ich zasięg w badanych środowiskach lokalnych przed pandemią i w okresie pandemii? Jakie nowe formy i środki zaczęto wykorzystywać w pracy kulturalno-oświatowej?
3. Jakie istniały relacje i kontakty między uczestnikami a organizatorami w czasie pandemii, jaki był zakres kontaktów badanych instytucji i organizacji z partnerami czeskimi?
4, Czy okres pandemii przyczynił się do nabycia przez pracowników nowych kompetencji, zwłaszcza TIK? Czy i jak sprawdziły nowe formy działalności lub kontaktów w realizacji zadań statutowych i mogą być wykorzystywane po pandemii?
5, Jakie straty poniosły środowiska lokalne w zakresie kultury i aktywności społeczno-kulturalnej?